แผนอัตรกำลัง 3 ปี
     
แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง กำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มกราคม. 2560