ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
   
 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว   ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

โดยเรียงลำดับ ก่อน - หลัง มี 6 ด้าน คือ

1.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

2.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

3.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

4.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

5.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2555