ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการซ่อมสร้่างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2564