ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว มอบเกียรติบัตรให้แก่ “สิบเอกทรงศักดิ์ รอดสวัสดิ์” เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตน และทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564