ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว มอบเกียรติบัตรให้แก่ “นายภูวนัย แก้วเพ็ชร” ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตน และทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565